Nascholing Nederland


Nascholing en begeleiding op maat
Scholen beheren sinds enige jaren hun eigen nascholingsbudget. Dat biedt aan teams de mogelijkheid om op zoek te gaan naar de deskundigheid die bij hun specifieke scholings- en begeleidingswensen past. Het biedt de Vereniging voor freinetpedagogie de mogelijkheid om de in de afgelopen jaren opgebouwde specifieke deskundigheid en ervaring van collega-leerkrachten aan te bieden in de vorm van een scholings- en begeleidingsaanbod. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met een aantal specifieke deskundigen.

Leren lezen en schrijven met teksten van de kinderen
Uitspraken, teksten en tekeningen van kinderen zijn de basis voor het leren lezen en schrijven. Er wordt verder gebouwd op de ervaringen van kinderen met letters en geschreven teksten. De ontwikkelingslijn bij het leren lezen herkennen en leren gebruiken.

Beginnen met de vrije tekst
Naast of in plaats van de taalmethode je taalonderwijs verrijken met teksten van kinderen.

Verdieping van het werken met de vrije tekst
Kinderen helpen gevarieerde en betrokken teksten te schrijven.Tekstbesprekingen vormen een bijdrage tot verdieping bij het schrijven van teksten. Doelen voor taalonderwijs aan bod laten komen bij het werken met vrije teksten.

Spellingonderwijs vanuit het werken met de vrije tekst
Het spellingonderwijs - in een groep of individueel - laten aansluiten bij de spellingsproblemen die bij het schrijven van vrije teksten naar voren komen.

Remedierende hulp bij spellingsmoeilijkheden
Kinderen met spellingsproblemen helpen door samen met hen een spellingsbewustzijn te ontwikkelen. Hun eigen teksten dienen als basismateriaal.

Starten met levend rekenen
Naast de methode voor (realistisch) rekenen oog krijgen voor inbreng van kinderen die aanleiding zijn voor levend rekenen. Leren hoe een aanleiding kan worden uitgewerkt in een les levend rekenen.

Verdieping van het levend rekenen
Het levend rekenen inpassen in je hele rekenonderwijs. Levend rekenen verkennen door het zelf te oefenen. Als team of als werkgroep werken aan vaardigheden en organisatie.

Wereldoriëntatie
Studies en gezamenlijke thema's begeleiden: hoe kan dat? Hoe ontstaat ordening en samenhang? Deze en vele, vele andere vragen stellen teams vaak als ze een heel open wijze van wereldoriëntatie verkennen. Via de vereniging zijn veel antwoorden beschikbaar.

Druktechnieken
Kennismaken en uitproberen van (eenvoudige) manieren om illustraties bij teksten te drukken en te vermenigvuldigen.

Taalstimulering in de onderbouw
Spelsituaties creëren waarin jonge kinderen gestimuleerd worden tot functioneel taalgebruik en ervaringen opdoen met geletterde activiteiten.

De aansluiting tussen groep 2 en 3
Werken aan een continue lijn tussen groep 2 en 3 wat betreft inhoud, werkwijze en organisatie vanuit de ideeën van het Freinetonderwijs. Nascholings- en begeleidingsactiviteiten worden in overleg aangepast aan de situatie van uw schoolteam. Ze kunnen worden uitgevoerd op een tijdstip dat past in uw vernieuwingsplan. 
 


Aanbod
Scholen die geïnteresseerd zijn in de freinetpedagogiek en die in hun klassen freinet-technieken willen invoeren en uitdiepen, kunnen een beroep doen op dit aanbod van de vereniging. Zo kunnen scholen  profiteren van de ruimere mogelijkheden wat betreft nascholing.

De activiteiten kunnen variëren van een eenmalig voorlichtings- of adviesgesprek tot een intensievere cursus of begeleiding van (een deel van) uw team. Een kennis-
makingsgeprek is mogelijk. Soms is een intakegesprek noodzakelijk.


Inlichtingen bij het Freinetkantoor of bureau Levend Leren
T 0512 - 46 18 78
E info@freinet.nl